Usługi skierowane do podmiotów powiązanych wchodzących w skład krajowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych świadczymy od początku naszej działalności. Głównymi produktami jakie oferujemy tego typu podmiotom są dokumentacje podatkowe cen transferowych, analizy porównywalności, a także przeglądy i optymalizacje w zakresie obowiązków na gruncie cen transferowych.

Podstawowym pytaniem jakie powinni sobie państwo zadać jest:

W jakim celu sporządzamy dokumentację cen transferowych?

W odpowiedzi na powyższe pytanie mogą pomóc pytania pomocnicze:

Czy chcę wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć ryzyko podatkowe jakie ciąży na mnie i na spółce, którą reprezentuję?

Czy chcę spełnić wymóg formalny nałożony przez ustawodawcę?

W FCBA wierzymy, że jest tylko jedna właściwa odpowiedź na to pytanie. Dlatego też naszą ofertę kierujemy do Państwa z myślą o kompleksowym zarządzaniu ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych. Dzięki naszemu wsparciu mają Państwo możliwość zminimalizować, a w niektórych przypadkach całkowicie wyeliminować ten rodzaj ryzyka. Sporządzane przez nas opracowania przygotowywane są z myślą o maksymalnym zabezpieczeniu Państwa, jako podatnika i osób zarządzających. Nasze dokumentacje cen transferowych cechuje najwyższa jakość dostępna na rynku. Sporządzane przez nas opracowania są stosują najlepsze znane praktyk branżowych przy uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań naszych Klientów.

Ostatnie zmiany prawne, szczególnie doświadczenia ostatnich 3 lat dobitnie dowodzą, że o ile zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych jest sukcesywnie ograniczany tak wymogi dokumentacyjne, szczególnie w zakresie informacji wskazywanych w dokumentacji, ich współzależności i stopnia złożoności ulegają systematycznemu zwiększeniu. Coraz większego znaczenia nabiera nie ilość a jakość sporządzanych przez podatników dokumentacji. Sam fakt spełnienia wymogu sporządzenia dokumentacji cen transferowych od strony formalnej może nie być wystarczający, aby zabezpieczyć spółkę jako podatnika i osoby zarządzające przed ryzykiem podatkowym w tym obszarze.

Główną korzyścią dla podatników decydujących się na uzyskanie naszego wsparcia w sporządzeniu analizy rynkowości zawieranych transakcji jest uzyskanie ochrony w przypadku sporów z organem podatkowym w przedmiocie rynkowego charakteru danej transakcji. Pozwala to na ograniczenie ryzyka doszacowania dochodu lub zakwestionowania wysokości straty przez organ podatkowy.

Należy również zauważyć, że zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych nie oznacza, że w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi możliwe jest stosowanie nierynkowego poziomu cen czy składania informacji o cenach transferowych (w 2018 roku podatkowym na dotychczasowym formularzu CIT-TP oraz PIT-TP). Dlatego też naszą ofertę kierujemy również do tej grupy podatników, która co do zasady od 2019 roku podatkowego będzie mogła podlegać wyłączeniu z obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych, ale mimo to chciałaby uzyskać zabezpieczenie w postaci niezależnej oceny lub rekomendacji w przedmiocie rynkowości poziomu wynagrodzeń stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Komplementarnie świadczymy wsparcie w zakresie należytego wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych, umożliwiając Państwu minimalizację ryzyka nałożenia sankcji wynikających z KKS.  

Ze względu na stosowany przez nas model działania możemy Państwu zaoferować nasze usługi w korzystnych stawkach cenowych, co przekłada się na najbardziej korzystną ofertę względem jakości do ceny jaką mogą Państwo otrzymać na rynku.
Dodatkowo mają Państwo pewność, że zawsze kontaktują się z kompetentnym specjalistą gotowym udzielić odpowiedzi na wszelkie wątpliwości z obszaru cen transferowych jakie mogą powstać w Państwa branży.

Wycena naszych usług jest zależna od ilości transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, rodzajów sporządzanej przez nas dokumentacji, rodzajów i złożoności dokumentowanych transakcji. Zgodnie z bieżącymi trendami i zmianami przepisów oraz Państwa potrzebami dążymy do budowania trwałych długofalowych relacji z naszymi klientami i minimalizacji zakresu obowiązków dokumentacyjnych na nich ciążących. Dzięki naszym działaniom mają Państwo możliwość uzyskania najwyższego stopnia zabezpieczenia działalności w obszarze cen transferowych przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych przy tym kosztów.